Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých navštěvníky stránek www.terapie-ladislava-com.webnode.cz zájemci o naše služby.

2. účelem tohoto dokumentu je seznámit vás s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. vážíme si vaší důvěry, se kterou nám své údaje poskytujete, a osobní údajů opečovávámepodle zákona č.101-2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj.obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známe pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení najdete přesná znění právního ustanovení, na které v tomto textu odkazujeme.

4.obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká: obsah a účel dokumentu, správce osobních údajů, kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravnuje? Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám, informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, důležité informace pro uplatnění práv

5.správce osobních údajů, Ladislava Logmans, Ič 14097061, Dič 8160294406, nejsem plátce DPH, se sídlem Ulička 2463/3, Kroměříž 76701, zapsaná v živnostenském rejstříku. Jsem zakladatelkou těchto stránek a budu zajištovat ochranu osobních údajů. Kontaktní email je : ladkavk@gmail.com

6.Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete.v konkrétnách případech půjde především o poskytnutí údajů vyplněním formuláře na webové stránce.Pro zcela konkrétní účely musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. Údaje poskytujete dobrovolně.Osobní údaje mohou spadat do kategorie bězných osobních údajů.

7. běžné osobní údaje, které zpracováváme, jméno, příjmení, ič, popř pokud máte dič,u podnikatelů, email, adresu, informace o objednaných službách. Jiné informace nearchivujeme.

8. právním titulem, oprávněním, pro zpracování těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Zpravidla půjde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.Právním titulem zde je zjevné zveřejnění samotným subjektem údajů. Pokud nám zdravotní údaje pošlete emailem nebo telefonicky a přejete si zodpovězení svého dotazu, potřebujeme od vás souhlas k takovému zpracování. Osobni údaje k účelu uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

9. zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, danových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, danového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje, jméno, příjmení,adresu, Ič, Dič a údaje o službě, tj.údaje uvedené na fakturách. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

10. zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo další osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků. Zpracováváme po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatnovaném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

11. zpřístupnění některých našich smluvních a zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů.Zejména účetní, administrativní výpomoc, poskytovatele datových uložišt a softwarových aplikací. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon, tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat.

12. právo na přístup k osobním údajům, jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. Právo na opravu osobních údajů, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje , které se vás týkají. Právo na výmaz osobních údajů, právo být zapomenut. V případě stanovených zákonemnebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje, v GDPR jsou důvody uvedene v čl. 17, včetně uvedení výjímek, kdz se výmaz neprovede.

13. právo na omezení zpracování, v prřípadech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.Právo vznést námitku, v případech, kdy zpracováváme osobni údaje pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak dále nebudeme údaje zpracovávat.

14. právo na stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k úradu na ochranu osobních údajů.Bližší informace najdete na stránkách www.uoou.cz

15. další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování osobních údajů u nás, najdete mě na emailu ladkavk@gmail.com. Zprávou na tento email, můžete uplatnit vaše práva, o kterých píšeme. Jen upozornujeme, že pro účely ověření, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek ověřit. Totéž platí pro případnou telefonickou komunikaci.

Toto znění je účinné od 25.5.2018

Všechna práva vyhrazena